Stepstone individueel

Stepstone Individueel is individuele begeleiding op de methodische wijze STEPSTONE. Stepstone Individueel is specifiek bedoeld voor kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek zoals autisme, ad(h)d, angst- en ticstoornissen. Stepstone is geen behandeling maar een begeleidingsmethodiek.

Stepstone-individueelStepstone Individueel herhaalt en oefent de dagelijkse praktijk op een gestructureerde wijze en activeert daar waar mogelijk nieuwe vaardigheden. Om het leereffect te vergroten schakelen we, als dat mogelijk is, 2 of 3 individuele begeleidingen aan elkaar. Je krijgt zo de kans om ook te leren van een ander. Stepstone Individueel kan worden ingezet in combinatie met cliënten van Eddee Zorgverlening, maar ook met klasgenoten of gezinsleden (zonder indicatie). De Stepstone Coördinator begeleidt de matching van cliënten met elkaar.

Het aantal ingezette uren wordt evenredig verdeeld over de geïndiceerde cliënten en wordt gefactureerd als individuele gespecialiseerde begeleiding PSY. Hieronder treft je de algemene beschrijvingen vanuit de beleidsregels van de NZA en de vertaling door Eddee Zorgverlening B.V. Vervolgens treft u een praktische uitvoering in ‘Stepstone Individueel’.

Formele beschrijving van de doelen voor Stepstone Individueel:
Ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg van een psychische stoornis. Het accent ligt op handhavingdoelen, maar er is tevens aandacht voor activerende elementen.

Formele inhoud van Stepstone Individueel:

 1. Begeleiden in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg);
 2. Begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van methoden van casemanagement), (Bron formele omschrijvingen: NZA beleidsregel CA 300 – 487 extramurale zorg 2012, dd 14-11-2011)

Eddee Zorgverlening beschrijving van de doelen voor Stepstone Individueel:
Coachen, begeleiden, oefenen en creëren van situaties die de cliënt stimuleren om keuzes en vaardigheden, in het dagelijks leven met een meetbare toenemende zelfstandigheid uit te voeren. De noodzaak voor deze begeleiding komt voor uit psychiatrische problematiek zoals AD(H)D, ASS (autisme spectrum stoornis), of andere psychiatrische problematiek.

Naast het behoud van de reeds geleerde vaardigheden, wordt er gestreefd naar een uitbreiding van het palet van competenties. Er wordt begeleid op een manier die het dagelijks leven simuleert en zo dicht mogelijk aansluit in het netwerk van de cliënt.

Doelen

 • Ondersteunen van de eigen mogelijkheden in het dagelijks leven
 • Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
 • Ontwikkelen sociale vaardigheden
 • Adequate dagbesteding
 • Contact tussen ouders en cliënten stimuleren
 • Ontlasting van het primaire netwerk

Stepstone Individueel:
De basis van Stepstone Individueel is als volgt opgebouwd:

 1. De Stepstone Coach heeft een startgesprek met een cliënt.
 2. Er is een startdag/moment of kick-off.
 3. Vervolgens 4 – 5 maanden uitvoering van de startdag.

Er wordt een vast ritme afgesproken en data vastgelegd. De Stepstone Coach kijkt ook naar mogelijkheden om in de vakantieperiode een dag af te spreken.

Startgesprek
De Stepstone Coach inventariseert de doelen met jou. De belangrijkste vraag is: wat zou jij zelf willen doen op een zaterdag/woensdag/vrijdagavond/vakantiedag? Het antwoord op deze vraag vormt de basis van de doelen. We gaan stap voor stap te werk. We stellen veel vragen: Wat is een eerste stapje? Waaraan merk je dat je dichter bij je doel komt? Wie zou je daarbij kunnen helpen? Wie zou je nog meer kunnen helpen daarbij? Wat zou je zelf kunnen doen? Dit startgesprek vindt plaats bij jou thuis.

Startdag
Na het startgesprek is er een startdag met de andere (1 of 2) kinderen of jongeren. Dit vindt plaats op het kantoor van Eddee Zorgverlening. Tijdens de startdag worden de twee of drie startgesprekken uitgewerkt tot een programma voor 4 of 5 maanden. Afhankelijk van je leeftijd wordt de voorbereiding zelfstandig gedaan door de deelnemers, of begeleid door de Stepstone Coach. Aan het einde van de startdag is er een terugkoppeling aan de ouders. In overleg met je coach kun je ook extra dagen inplannen of zelfs een paar dagen logeeropvang combineren.

Uitvoering
Op zaterdag: 1 keer per 4 weken (6 – 9 uur per dag)
Op woensdag: 1 keer per 2 weken (3 – 5 uur per dag)
Op een vakantiedag: als onderdeel van bovenstaande programma’s of op inschrijving
Locatie: in overleg starten en eindigen bij een cliënt thuis, wisselende locatie, in overleg met de ouders. Zo dicht als mogelijk bij de cliënt.

Vakantie
Tijdens de vakantieperiodes kun je ook een dag inplannen. Je kunt je hier apart voor aanmelden, maar dit kan ook met je vaste groepje.

Neem contact met mij op

Uw naam (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw emailadres