Eddee is een christelijke hulpverleningsorganisatie

Eddee biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen. Eddee heeft kantoor in Dordrecht en biedt zorg in de regio Zuid-Holland. Eddee is een fonetische verschrijving van ‘aider’, wat Frans is voor ‘helpen’.

Organisatiestructuur

De organisatie is verdeeld in twee onderdelen: Eddee Zorgverlening BV en Eddee SAMEN BV. Eddee Zorgverlening is opgericht in 2007, WTZI toegelaten voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling VG en geneeskundige behandeling (GGZ). In 2015 is het zusterconcern Eddee SAMEN opgericht, zij specialiseert zich in de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Eddee Zorgverlening biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan mensen met psychische problemen. Vaak zijn dit gedragsproblemen of problemen die komen door een diagnose zoals autisme (ASS), AD(H)D. Maar ook andere diagnoses komen voor zoals angst- of ticstoornis of depressie. Individuele begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonsituatie. En wanneer nodig, dus ook ‘s morgens en ‘s avonds. Voor jeugdigen en kinderen is er ook groepsbegeleiding. Diagnostiek en behandeling worden soms geboden in samenwerking met een collega organisatie. Omdat we geloven in levensloopbestendige begeleiding bieden we onze cliënten ook jobcoaching en zijn door het UWV erkend als jobcoach-instelling.

Eddee SAMEN biedt begeleiding en logeeropvang aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Meer informatie vindt u hier.

De zorginstelling werkt conform de Zorgbrede Governancecode 2017. De zorginstelling heeft een Raad van Commissarissen welke invulling geeft aan de functie van de Raad van Toezicht.

Kwaliteitszorg

Eddee voert een kwaliteitsmanagementsysteem en verbetert voortdurend de kwaliteit van de zorg en de manier waarop we dat bieden. Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN zijn HKZ gecertificeerd en voldoen aan de eisen van het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn, met de toepassingsgebieden geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Financiering

Eddee Zorgverlening & Eddee SAMEN zijn verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning in de zelfredzaamheid en participatie mogelijkheden van haar cliënten. De zorg wordt gefinancierd op basis van ZIN (zorg in natura) en PGB (persoonsgebonden budget) vanuit de WMO, Jeugdwet en WLZ. Wanneer nodig helpen we onze cliënt met het aanvragen van een beschikking bij het juiste loket.

Algemene gegevens Eddee Zorgverlening

Kamer van Koophandel: 50137689
Instellingsnummer (WTZI): 9514
AGB code: 72727397
Fiscaal nummer: NL822565493B01
Bank: NL59 RABO 0129 4790 55