Eddee Zorgverlening organisatiestructuur

Eddee Zorgverlening is een zelfstandige zorginstelling met een christelijke identiteit. Eddee Zorgverlening zet zich in om zorg en begeleiding te bieden aan jeugdigen/volwassenen met een functionele beperking.

De organisatie is verdeeld in 2 rechtspersonen, Eddee Zorgverlening BV en Eddee SAMEN BV i.o.
Eddee Zorgverlening is opgericht in 2007, WTZI toegelaten voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling VG en geneeskundige behandeling (GGZ).
Eddee Zorgverlening voert een kwaliteitsmanagementsysteem en verbetert voorts de kwaliteit van de zorg en de manier waarop we dat bieden. Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN zijn HKZ gecertificeerd en voldoet aan de eisen van het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn, met de toepassingsgebieden geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Omdat we geloven in levensloopbestendige begeleiding bieden we onze klanten ook Jobcoaching en zijn door het UWV erkend als jobcoach-instelling.
In 2015 is het zusterconcern Eddee SAMEN opgericht, zij specialiseert zich in de zorg voor klanten met een verstandelijke beperking.

Eddee Zorgverlening & Eddee SAMEN zijn verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning in de zelfredzaamheid en participatie mogelijkheden van haar klanten. De zorg wordt gefinancierd op basis van ZIN (zorg in natura) en PGB (persoonsgebonden budget). Vormen van zorg zijn begeleiding individueel, begeleiding thuis, ambulante woonbegeleiding en respijtzorg (dagbesteding en logeeropvang). In deze tijd van decentralisaties en daarmee gepaard gaande instabiliteit stelt de zorgonderneming zich ten doel passende zorg te bieden. Door effectief om te gaan met de beschikbare middelen leveren we een bijdrage aan duurzame zorg aan onze medemens.

De christelijke identiteit is tastbaar in de levensbeschouwing van de zorgverleners en een meerderheid van de zorgvragers. De verbinding heeft geen prominente plek in de doelstellingen van de zorg maar biedt een basis van herkenning voor onze cliënten. De omvang en het karakter van de zorgonderneming kenmerken zich in een frisse en klantgerichte benadering ten aanzien van onze klanten.

De zorginstelling is een Besloten Vennootschap (BV) met een not-for-profit structuur. Resultaat van de zorginstelling word aangewend ten behoeve van de zorg. De zorginstelling heeft een Raad van Commissarissen welke invulling geven aan de functie van de Raad van Toezicht.

Meer informatie over Eddee is te vinden in onze Informatiebrochure Eddee.

Gegevens Eddee Zorgverlening B.V.

EDDEE ZORGVERLENING B.V.
Spuiboulevard 348
3311 GR Dordrecht

E-mail: info@eddee.nl
Telefoon: 078 – 78 500 56

Geopend: Werkdagen 9.00-17.00 uur

Kamer van Koophandel: 50137689
Instellingsnummer (WTZI): 9514
AGB code: 72727397
Fiscaal nummer: NL822565493B01
Bank: NL59 RABO 0129 4790 55