Eddee is een christelijke hulpverleningsorganisatie

Eddee biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen. Eddee heeft kantoor in Hendrik Ido Ambacht en biedt zorg in de regio Zuid-Holland. Eddee is een fonetische verschrijving van ‘aider’, wat Frans is voor ‘helpen’.

Organisatiestructuur

De organisatie is verdeeld in twee onderdelen: Eddee Zorgverlening BV en Eddee SAMEN BV. Eddee Zorgverlening is opgericht in 2007, WTZI toegelaten voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling VG en geneeskundige behandeling (GGZ). In 2015 is het zusterconcern Eddee SAMEN opgericht, zij specialiseert zich in de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Eddee Zorgverlening biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan mensen met psychische problemen. Vaak zijn dit gedragsproblemen of problemen die komen door een diagnose zoals autisme (ASS), AD(H)D. Maar ook andere diagnoses komen voor zoals angst- of ticstoornis of depressie. Individuele begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonsituatie. En wanneer nodig, dus ook ‘s morgens en ‘s avonds. Voor jeugdigen en kinderen is er ook groepsbegeleiding. Diagnostiek en behandeling worden soms geboden in samenwerking met een collega organisatie. Omdat we geloven in levensloopbestendige begeleiding bieden we onze cliënten ook jobcoaching en zijn door het UWV erkend als jobcoach-instelling.

Eddee SAMEN biedt begeleiding en logeeropvang aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Meer informatie vindt u hier.

De zorginstelling werkt conform de Zorgbrede Governancecode 2017. De zorginstelling heeft een Raad van Commissarissen welke invulling geeft aan de functie van de Raad van Toezicht.

Kwaliteitszorg

Eddee voert een kwaliteitsmanagementsysteem en verbetert voortdurend de kwaliteit van de zorg en de manier waarop we dat bieden. Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN zijn HKZ gecertificeerd en voldoen aan de eisen van het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn, met de toepassingsgebieden geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Financiering

Eddee Zorgverlening & Eddee SAMEN zijn verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning in de zelfredzaamheid en participatie mogelijkheden van haar cliënten. De zorg wordt gefinancierd op basis van ZIN (zorg in natura) en PGB (persoonsgebonden budget) vanuit de WMO, Jeugdwet en WLZ. Wanneer nodig helpen we onze cliënt met het aanvragen van een beschikking bij het juiste loket.

Algemene gegevens Eddee Zorgverlening

Kamer van Koophandel: 50137689
Instellingsnummer (WTZI): 9514
AGB code: 72727397, algemeen en zorgkantoor VGZ
AGB code: 72727458, zorgkantoor CZ
Fiscaal nummer: NL822565493B01
Bank: NL59 RABO 0129 4790 55

Klokkenluidersregeling

Privacy statement

Privacy verklaring Eddee Zorgverlening

Eddee Zorgverlening B.V. gevestigd aan Spuiboulevard 348, 3311 GR te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.eddee.nl

Vestgingsadres en Postadres
Spuiboulevard 348
3311 GR Dordrecht
078 – 78 50056

Functionaris Gegevensbescherming
Michelle Hoftijzer is de Functionaris Gegevensbescherming. De functionaris is te bereiken via info@eddee.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze bestaan uit:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Identificatienummer paspoort of ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
gezondheidstoestand en ziektebeeld op basis van diagnostische rapportage
Burgerservicenummer (BSN)

Doel en op basis van welke grondslag uw persoonsgegevens worden verwerkt
Voor het telefonisch of e-mailcontact indien nodig om onze zorgverlening uit te kunnen voeren
De mogelijkheid om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
De declaraties te kunnen doormailen of toezenden per postzending

Geautomatiseerde besluitvorming
Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen zoals declaraties via Vecozo, i-WLZ, i-WMO, i-JW, Stipter en MO-platform, om berichten te versturen en te ontvangen via het online registratiesysteem van Nedap Healthcare. Dat betekend dat wij niet kunnen vermijden dat wij toegang krijgen tot gegevens, indien u zorg van ons ontvangt.

Bewaren en delen van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, gekoppeld aan het doelen waarom de gegevens verzameld werden. De (zorg)rapportages en overeenkomsten (dossiers) met de cliënten zijn wij verplicht 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen niets. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze zorg aan u. Het uitwisselen van uw gegevens met derden geschiedt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.